Historik

Föreningens historia
Föreningen konstituerades den 23 april 1931. Bland de personer, som då enades om att stifta en myntsamlarförening, märktes museitjänstemännen E. Fischer och Sten Kalling samt den unge amanuensen Erik Persson Gamby, som var den pådrivande kraften. Från början var föreningen nära knuten till Malmö Museum. Mötena hölls i museet och föreningens förste ordförande var intendenten vid museet, greve Sten Kalling. Samarbetet med den större systerföreningen på andra sidan sundet, Dansk Numismatisk Forening, gav också en betydelsefull stimulans under föreningens tidiga år.

I unga år gav föreningen ut en publikation vid namn Moneta – Meddelanden från Skånes numismatiska förening. Så här skrev Biblioteksbladet år 1933 (sid 107f) om tidskriften Moneta:

»Moneta» är namnet på en ny, i tvångsfria häften utkommande publikation med på en gång populärt och vetenskapligt program, i det den är avsedd att meddela dels allmänna populära artiklar i numismatik och angränsande vetenskaper, dels kortare vetenskapliga uppsatser i speciellt skånsk numismatik. Det här föreliggande första häftet innehåller som huvudartiklar tvenne uppsatser, den ena av Sture Bolin om »Skånska myntfynd från nyare tid», den andra av Georg Galster om »Montmesterslægten Comhaer»; till dessa sluter sig en av föreningens sekreterare, Erik Person, utarbetad första årsbibliografi (för år 1930) över nordisk — skandinavisk och finländsk — numismatisk litteratur. A. B. C.

Under 1950- och 1960-talen växte föreningen hastigt och dess medlemsantal steg till ca 400 samtidigt som föreningens ekonomi konsoliderades. År 1970 kunde föreningen förverkliga en länge närd önskan att skaffa sig en klubblokal, som samtidigt kunde härbärgera föreningens bibliotek och arkiv. Denna lokal, med adress Kungsgatan 38 A, fungerar alltjämt som klubblokal.