Föreningen

Om föreningen

”Skånes Numismatiska Förening är en ideell förening, som har till ändamål att sprida intresse för numismatik i allmänhet och svensk numismatik i synnerhet samt att för detta ändamål t.ex. anordna föredrag, demonstrationer med numismatisk anknytning och interna auktioner.”

Så lyder föreningens snart 90 år gamla stadgar, som speglar den ambition som var och är grunden för hela vår verksamhet. Intensiteten och frekvensen i föreningslivet och dess aktiviteter varierar från tid till annan, men det som är vår medlemskårs minsta gemensamma nämnare, nämligen det numismatiska intresset, förblir en konstant källa till glädje och gemenskap.

Föreningens verksamhet är helt ideell, styrelsen är inte arvoderad, alla funktionärer arbetar oavlönat och föreningen genererar inga utdelningsbara vinster. Eventuella finansiella överskott från verksamheten går oavkortat tillbaka till föreningens medlemmar.

Aktiviteter
Aktiviteterna i föreningen består t.ex. av medlemsmöten med auktioner och/eller föredrag, resor till olika mässor men kan även vara andra begivenheter av numismatiskt intresse. Mötena kan hållas i föreningslokalen eller hyrd lokal om större utrymme krävs. Kallelse går ut till medlemmar genom medlemsbladet eller separata e-postutskick.

Årsmöte hålls varje år, vanligtvis i februari, där det kommande årets styrelse utses. Årsmötet får också ta ställning till verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisorernas granskning av räkenskaperna.

Medlemsbladet
Föreningens informationsblad utkommer i samband med olika aktiviteter, t.ex. auktioner och innehåller då bland annat auktionslistor. Medlemsbladet distribueras normalt via e-post.

Biblioteket
Föreningen hyser i sina lokaler ett välsorterat numismatiskt bibliotek. Bibliotekets böcker är tyvärr inte till utlåning, men medlemmarna är välkomna att nyttja det som referensbibliotek. Ta kontakt med föreningen via e-post, så hittar vi en lämplig tid för besök.